Miljövård

 

Kommunen ska inom sitt område övervaka och främja miljövården så att det genom skydd, vård och utveckling av naturen och annan miljö blir möjligt att trygga en hälsosam, trivsam och stimulerande samt naturekonomiskt hållbar livsmiljö för kommunens invånare.

 

 

Verksamhet

 

Till den kommunala miljövårdsmyndighetens centrala uppgifter hör att behandla tillstånds- och anmälningsärenden, samt att ge utlåtanden, handledning och rådgivning. Andra uppgifter är att delta i planeringen och utvecklandet av miljövården, att ge akt på miljösituationen och sköta om utredningar i anslutning till den, att göra framställningar till andra myndigheter samt att ta initiativ i frågor som berör miljövården.


Till uppgifterna hör även främjande av det kommunala samarbetet i miljövårdsfrågor med andra myndigheter och samfund, samt utförande av andra uppgifter som i instruktion ålagts den kommunala miljövårdsmyndigheten.

 

I Kronoby kommun är tillståndssektionen den kommunala miljövårdsmyndigheten. Miljövårdssekreteraren bereder och föredrar ärenden, samt fattar tjänstemannabeslut i ärenden som nämnden har delegerat.

 

 

Miljökansliet

Miljökansliet är beläget på norra sidan av Kommungårdens andra våning.

 

Miljövårdssekreterare
Karin Björkgård
050 3435 808
E-post: karin.bjorkgard@kronoby.fi


Adress:
Säbråvägen 2
68500 KRONOBY
Fax: 06 8352 442

 

Miljökansliet handhar bl.a.

- miljötillståndsansökningar och anmälningsärenden
- marktäktstillstånd
- tillstånd enligt terrängtrafik- och sjötrafiklagen
- frågor som rör avloppsvattenbehandling
- tillsyn av miljöpåverkande verksamhet
- övervakning av luftens kvalitet och miljöns tillstånd
- klagomål över nedskräpning och annan miljöförstöring
- naturvårdsärenden
- information och upplysning i miljöfrågor

miljoeKarin1

Miljövårdssekreterare Karin Björkgård.