Luftkontroll

 

 

I Kronoby har luftkvaliteten sedan år 1992 regelbundet följts upp med hjälp av bioindikatorundersökningar.

 

Bioindikatorer är organismer eller organismsamhällen i naturen som märkbart och mätbart reagerar på olika typer av luftföroreningar. Undersökningarna utförs vart femte år som ett regionalt samarbete mellan kommuner och industri i nejden. Bioindikatorer som undersöks är tallens lavar, tallbarrens koncentrationer av olika grundämnen samt halten av metaller i mossa.

 

Luftkvaliteten i Kronoby har tillsvidare hållits på en god nivå.

 

Bioindikatoruppföljning

taivas