Visselblåsardirektivet

 

 

Lagen om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av EU-rätten och den nationella lagstiftningen trädde i kraft 1.1.2023. Det är fråga om verkställandet av EU:s direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten (2019/1937), dvs. det så kallade visselblåsardirektivet.

 

Enligt lagen ska personer som i samband med sitt arbete upptäcker eller har misstankar om brott kunna rapportera om detta på ett tryggt sätt. Kommunerna är därmed skyldiga att inrätta en intern rapporteringskanal för ändamålet senast fr.o.m. den 1.4.2023.

 

 

 

Visselblåsar-anmälningskanal

 

Vi använder Visselblåsar-anmälningskanalen. Via den kan du rapportera din misstanke om eventuell överträdelse eller om överträdelse. Med hjälp av kanalen förbättrar vi ytterligare ansvarsfullheten i vår verksamhet. Kanalen är ett sätt i enlighet med EU:s så kallade visselblåsardirektiv att säkerställa att personer tryggt kan rapportera om överträdelser.

 

 

Vem kan göra en anmälan via Visselblåsar-anmälningskanalen?

 

En anmälan kan göras konfidentiellt av Kronoby kommunorganisations

  • nuvarande och tidigare arbetstagare samt arbetssökande
  • arbetstagare som är anställda av underleverantörer eller leverantörer
  • praktikanter och frivilligarbetare

 

Vad kan man rapportera om via kanalen?

Servicen ger möjligheten att rapportera om misstänkta överträdelser såsom om opassande förfarande eller ohederlig, osaklig, bedräglig, olaglig eller hänsynslös verksamhet eller sådant beteende. Du behöver inte ha bevis som stöd för dina misstankar vid rapportering i Visselblåsaren, men alla anmälningar ska göras i god tro.

 

Om du vill ge respons eller kritik om något annat kan du lämna din respons via vår elektroniska feedback-sida.

 

 

Behandling av anmälningar

 

Anmälan hanteras av arbetarskyddschefen och/eller ekonomi- och personalchefen. Anmälningarna tas upp för behandling inom sju dagar från inlämnandet och beslut om dem fattas inom tre månader.

 

Du kan göra en anmälan bara med ditt eget namn. Alla anmälningar behandlas konfidentiellt och obehöriga får inte åtkomst till informationen. Du kan lämna in din anmälan via bifogade länk. Länken styrs till en separat sida.

 

  • Fyll i anmälningsblanketten. Efter att du skickat in blanketten ger programmet en bekräftelse på att den mottagits. Ta tillvara sifferkoden som gäller din egen anmälan. Bilagor kan också fogas till anmälan.
  • Du kan föra en dialog med Visselblåsar-teamet genom att logga in med din sifferkod. Du beaktar väl att om du tappar bort koden kan vi av säkerhetsskäl inte ge dig det på nytt utan då måste du göra en ny anmälan.
  • Under behandlingen av ärendet är det möjligt att vi ställer dig frågor. Kom ihåg att gå in på uppföljningssidan medan behandlingen fortskrider.

 

 

Lämna Visselblåsar-anmälan här

 

 

Följ med behandlingen av din anmälan med din sifferkod