Småbarnspedagogik

 

Småbarnspedagogiken är en del av det finländska utbildningssystemet och ett viktigt skede i barnets växande och lärande. Vårdnadshavarna bär det primära ansvaret för sina barns fostran. Småbarnspedagogiken stödjer och kompletterar hemmen och bidrar till barnens välbefinnande. Avsikten med den nationella styrningen av småbarnspedagogiken är att skapa likvärdiga förutsättningar för en helhetsmässig uppväxt, utveckling och lärande för de barn som deltar i småbarnspedagogiken.Barnens, vårdnadshavarnas och personalens delaktighet är viktig.

 

Småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen utgör barnets lärstig och bildar en konsekvent och kontinuerlig helhet som lägger grunden för ett livslångt lärande.

 

Mål och värderingar:

 

Daghemmen har en inbjudande och trygg miljö, samt en lugn och vänlig atmosfär.


Varje barn ska få känna sig tryggt och accepterat, får lära sig och utvecklas i sin egen takt.


Vi satsar på ett gott och öppet samarbete med vårdnadshavarna.


Leken har en central roll i verksamheten.


Programmet byggs upp utifrån barnens behov och intressen, från de uppställda målen i barnens individuella planer samt gruppens behov och intressen. Barnen lär sig genom att utforska och upptäcka, skapa och utvärdera.

 

 

Ledare för småbarnspedagogik och förskola

 

Område

Position

Namn

GSM

Ansvarsområde

Kronoby

Ledare för småbarnspedagogik och förskola

Magdalena Vattuaho

050 9130 854

1-6 åringar

Nedervetil & Jeussen

Ledare för småbarnspedagogik och förskola

Yvonne Rönnqvist

050 9130 853

1-6 åringar

Terjärv

Ledare för småbarnspedagogik och förskola

Susanne Högkvist

050 9130 859

1-6 åringar

 

Pedagogisk ledare för småbarnspedagogik och förskola

Erica Nygård

040 6415986

1-6 åringar

E-post:

fornamn.efternamn

@kronoby.fi

 

 

 

Ledarna är förmän för daghemmen och förskolorna i respektive område.

Foto: frusen sjö med snö och lekande barn.