Projekt invasiva arter

 

 

PIA - projekt invasiva arter ska hjälpa Jakobstadsregionen att öka den biologiska mångfalden 

 

 

En stor biologisk mångfald är viktig för att naturen ska klara av förändringar. Artfattiga områden är mer sårbara eftersom de saknar det naturliga försvaret eller bufferten som artrika områden har. Invasiva främmande arter hotar den biologiska mångfalden eftersom de tränger ut inhemska arter och gör områden mer enformiga och känsliga för förändringar.   

 

PIA är ett treårigt projekt finansierat av NTM-centralen och Jakobstadsregionens fem kommuner. Målet är att utveckla en regional hanteringsplan för bekämpning av invasiva främmande växtarter. Fokus är främst på jättebalsamin och blomsterlupin på prioriterade områden. Projektet är en del av Jakobstadsregionens klimatarbete.   

  
PIA:s projektledare i Kronoby år 2023 är Annika Möller-Nilsson (annika.moller-nilsson@kronoby.fi), tfn. 040 4823 457

 

I Kronoby finns en container på gamla Meiker-tomten, Torgarevägen 2, dit kommuninvånare kan komma med invasiva växter.

En insamlingskärl finns i Nedervetil vid Gillestugan och i Terjärv vid Heimsjöplan.

Kärlen finns på plats till slutet av augusti. Växterna i insamlingskärlen förs till Jeppo för att bli biogas.

 

 

 

 

Vad är invasiva främmande arter och biologisk mångfald?  

 

 

Invasiva främmande arter är skadliga arter som hotar den biologiska mångfalden. De kallas oftast bara invasiva arter. 

 

Vad är en invasiv art?

 

Främmande arter är arter som har spridit sig till en främmande miljö med hjälp av människan. Spridningen kan ske avsiktligt genom plantering eller oavsiktligt till exempel vid transport. Alla främmande arter är inte skadliga, men  blomsterlupinen Lupinus polyphyllus och jättebalsaminen Impatiens glandulifera klassas som invasiva främmande arter och är exempel på skadliga växtarter. De skadar vår natur genom att tränga undan våra naturligt förekommande arter. 

 

Vad är biologisk mångfald och varför ska man bry sig? 

 

Biologisk mångfald innebär variation mellan arter, inom arter och variation mellan artsamhällen. Med biologisk mångfald följer resiliens, d.v.s. förmåga att hantera förändringar och återhämta sig efter en störning. Förändring är naturligt, men de invasiva främmande arterna förekommer onaturligt och är starka konkurrenter i vår natur. Därför måste vi bekämpa dem tillsammans.  

 

 

 

Solotalkot

 

 

Kommunen är också med i Solotalkot-kampanjen, i vilken alla kommuninvånare kan delta.  Solotalkot pågår 22.5 – 31.8. Man får gärna meddela till e-posten invasiva.arter@kronoby.fi om man känner till en plats där växterna förekommer.

 

Kommunen kommer att sätta ut skyltar på lämpliga talko-områden och framförallt kommer vi att på olika sätt informera och inspirera alla att bekämpa invasiva arter antingen i den egna trädgården eller på allmänna områden, ensamma eller i grupp. Kom ihåg att markägaren ska ge sitt tillstånd till bekämpningen om man är på privat mark.

 

Solotalkoområde:

Terjärv, i ändan av Heimsjöplan vid stigen mellan Heimsjö simstrand och Hembygdsgården

 

Kronoby, Gammelåvägen vid gamla fotbollsplanen

 

 

Tilläggsinformation hittas på Solotalko-sidan

Lupin 4