Kommunens nyhetsbrev 10/21

 

29.10.2021

 

En månad har gått igen och vi börjar närma oss årets mörkaste tid. En tid med mycket på gång – bland annat ska kommunens budget sättas ihop. Men vi har även en hel del annat på gång:

 

Förslag till premieringar på årsfesten

Kommunen har årligen en årsfest där olika personer och grupper premieras. Vilka som kommer att premieras i år bestäms på bildnings- och fritidsnämndens möte den 11 november. Har du förslag på en person eller en grupp som gjort en god insats för kommunen och dess invånares bästa under det gånga året? Eller har du förslag på någon/några som gett positiv synlighet för Kronoby kommun? Vi tar gärna emot förslag på vem vi kunde premiera i år. Skicka ditt förslag till fritidskoordinatorn senast nästa veckas fredag (den 5 november).

 

Nominera en mottagare av utmärkelsen En hälsosam gärning
I Soites område lanseras nu utmärkelsen En hälsosam gärning (Terve teko) som årligen delas ut till en sammanslutning, en förening eller ett företag som på ett innovativt sätt har främjat hälsosamma levnadsvanor för befolkningen i regionen. Temat för utmärkelsen år 2021 är hälsomotion: att bli mer aktiv i vardagen, varje dag.

Via länken nedan kan du nominera en sammanslutning, en förening eller ett företag som du tycker förtjänar att motta 2021 års utmärkelse som erkännande för sin verksamhet. Förslag på mottagare kan lämnas under perioden 25.10–8.11.2021 via följande länk: https://link.webropolsurveys.com/S/A45A40FB0002E8B8

 

Rusmedelsenkät riktad till kommuninvånare
Används för mycket alkohol eller andra berusningsmedel i kommunerna? Har coronatiden orsakat oro för en närståendes missbruk? Enkäten om missbrukssituationen kan besvaras under tiden 1–15 november 2021 på webbplatserna för alla Mellersta Österbottens kommuner: även på Kronoby kommuns webbplats. Resultaten av undersökningen kommer att användas i utvecklingen av kommunernas rusmedelsförebyggande arbete.
Frågorna gäller alkohol, tobaksprodukter, droger och penningspel. I enkäten bes även om observationer angående minderårigas användning av rusmedel och om coronaepidemins inverkan på rusmedelsanvändningen. Enkäten besvaras anonymt och konfidentiellt.
Länken till enkäten om rusmedelssituationen finns här från och med måndag 1.11: https://link.webropolsurveys.com/S/3D8D54E66A785850

 

Välfärdsområdesvalet 2022
Det allra första välfärdsområdesvalet hålls den 23 januari 2022. Förhandsröstningen hålls under tiden 12–18 januari och i den engagerar centralvalnämnden som vanligt flera av kommunens anställda. Valbussen kommer vid detta val att erbjudas som en mobil röstningslokal för personer som inte utan stora svårigheter kan ta sig till ett allmänt förhandsröstningsställe. Valarbetet i kommunen är ett lagarbete, där de utvalda gör en kort avlönad insats.

 

Budget 2022
I förslaget till driftsbudget för år 2022, som behandlas av kommunstyrelsen inkommande måndag 1.11.2021, är nettoutgifterna beräknade till 42 488 644 €. I kommundirektörens förslag, som framläggs för driften år 2022, har nettoutgifterna justerats uppåt från de av nämnderna äskade nettoanslagen med sammanlagt 104 710 €.
Under kommunstyrelsens eget område ingår bland annat ökade anslag för bland annat en projektanställd utredare för åren 2022 – 2023, personalvård och marknadsföring. Inom bildnings- och fritidsnämnden har ökat anslag föreslagits inom fritidsärenden och inom tekniska och miljönämnden har ökat anslag föreslagits inom miljöärenden.
Trots en kraftig kostnadsökning gällande social- och hälsovården, samt justerade statsandelar och minskade fastighetsskatteintäkter till följd av skattesänkningen, budgeteras ett positivt resultat 450 056 € för år 2022.

 

Kommundirektörens hälsning
Hösten har gått i rekordfart. Budgetarbetet har som sig bör tagit en hel del tid. Väldigt positivt är att avdelningarna höll sig inom budgetramarna i sina förslag. Positivt är också att prognoserna för såväl skatter som statsandelar ser bra ut för nästa år. Det betyder att förslaget som går vidare för behandling landar på ett klart plus. Detsamma gäller planeperioden. Det är väldigt bra och det ska vi hålla i! 

 

Ha en trevlig fortsättning på hösten!

halloween bild med pumpor och lyktor. Halloween-kuva, jossa on kurpitsoja ja lyhtyjä.