Bidrag inom kultursektorn

 

 

Bidrag delas inte ut till enskilda sektioner inom föreningar. Medlemmar/sektioner inom föreningen bör ta ett gemensamt beslut om vilka bidrag som de ansöker om.

 

 

Verksamhetsbidrag kan sökas av aktiva föreningar inom kommunen som ordnar kulturprogram och aktiviteter i kommunen. Till ansökningarna för verksamhetsbidrag bifogas verksamhetsberättelse och bokslut för år 2023 samt verksamhetsplan och budget för år 2024. I ansökan bör framkomma två åtgärder som föreningen kommer att genomföra i alla grupper med barn och unga under 18 år för att motarbeta mobbning och användning av rusmedel samt en åtgärd som föreningen gör för att inkludera nyfinländare i sin verksamhet. Föreningen uppmuntras att kommunicera om evenemang och tillställningar på båda inhemska språken.

Bidraget delas ut enligt följande principer: 40 % enligt antalet deltagare, 30 % enligt antalet ordnade aktiviteter och 30 % enligt publikens antal.
Verksamhetsbidrag kan inte sökas för grupper som ingår i MI:s kursprogram.
Ansökningstiden är 31.1 – 18.2.2024.

 

Projektbidrag kan sökas för ordnande av kulturprojekt i kommunen. Enskilda kulturutövare kan även beviljas bidrag inom ramen för projektbidragsanslaget, dock ej för resekostnader eller kommersiell verksamhet. Bidrag delas inte ut för renovering eller nybygge.
Bidraget delas i regel inte ut till samma förening/person två år i rad.
Ansökningstiden är 31.1 – 18.2.2024. Bidraget erhålls mot redovisning (inklusive kopior på kvitton på kostnaderna) senast 30.11.2024 eller då projektet slutförs.

 

Renoveringsbidrag kan sökas av föreningar för renovering eller nybygge av föreningslokaler där olika former av kultur utövas regelbundet. Kommunen strävar till att stöda olika föreningar varje år. Ansökningstiden är 31.1 - 18.2.2024. Bidraget erhålls mot redovisning (inklusive kopior av kvitton på utförda åtgärder), som skall lämnas in senast 30.11.2024 eller då projektet slutförs.

 

Uppvärmningsbidrag kan sökas av aktiva kulturföreningar inom kommunen för uppvärmningskostnader av föreningens egna lokaler där olika former av kulturprogram ordnas regelbundet. I ansökan skall bifogas redovisning jämte elräkningar för perioden 1.7.2023 - 30.6.2024. Bidraget delas ut av fritidskoordinatorn. Ansökningstiden är 1.10 - 31.10.2024.

 

Bidrag för ledarutbildning kan sökas av aktiva kulturföreningar för utbildning av egna ledare t.ex. skolning för ordningsvakter. I ansökan skall bifogas kopior på kvitton av kursavgifter och vilka kurser det är frågan om. Bidraget delas ut av fritidskoordinatorn. Ansökningstiden är 1.10 - 31.10.2024.

 

Kultur i vården kan ansökas av privatpersoner och grupper som gör kulturella uppföranden vid boendeplatser och vårdinrättningar i kommunen. Bidraget delas ut av fritidskoordinatorn. Programmet kan vara t.ex. recitation, musik, dans, allsång eller läsestund. Föreningen/gruppen kommer själv överens om lämplig tid, längd på program etc. med vårdenhetens personal. Efter uppträdandet skall gruppen be om kvittering av vårdenhetens personal för uppträdandet (plats, tid och kvittering).

Sektionen för livskvalitet ersätter personen/gruppen 50€/gång.

Ansökningstiden är 31.1-18.2.2024. Bidraget erhålls mot redovisning med kvittering av vårdpersonalen.