Bidrag inom idrottssektorn

 

 

Bidrag delas inte ut till enskilda sektioner inom föreningar. Medlemmar/sektioner inom föreningen bör ta ett gemensamt beslut om vilka bidrag som de ansöker om.

 

 

Verksamhetsbidrag kan sökas av aktiva idrottsföreningar inom kommunen som ordnar regelbunden idrottsverksamhet. Bidraget bör sökas av moderföreningen. Bidrag delas inte ut skilt till olika sektioner i föreningen.

Till ansökningarna för verksamhetsbidrag bifogas verksamhetsberättelse och bokslut för år 2023 samt verksamhetsplan och budget för år 2024. I ansökan bör framkomma två åtgärder som föreningen kommer att genomföra i alla lag/grupper med barn och unga under 18 år för att motarbeta mobbning och användning av rusmedel samt en åtgärd som föreningen gör för att inkludera nyfinländare i sin verksamhet. Föreningen uppmuntras att kommunicera om tillställningar och evenemang på båda inhemska språken.

Bidraget delas ut enligt följande principer: 40% enligt aktiva deltagare, 40% enligt antal träningar/evenemang för varje grupp/lag och 20% enligt utbildade tränare.
Verksamhetsbidrag kan inte sökas för grupper som ingår i MI:s kursprogram,

Ansökningstiden är 31.1 - 18.2.2024.

 

Projektbidrag kan sökas för olika idrotts och hälsofrämjande projekt som utförs inom kommunen. Bidraget bör sökas av moderföreningen, bidraget delas inte ut skilt till olika sektioner i föreningen. Bidraget delas i huvudsak ut för någon form av verksamhet eller ett större inköp. Bidraget delas inte ut för renovering eller nybygge. Bidraget delas inte i regel ut till samma förening två år i rad.
Ansökningstiden är 31.1 - 18.2.2024. Bidraget erhålls mot redovisning (inklusive kopior av kvitton på utförda åtgärder), som skall lämnas in senast 30.11.2024 eller då projektet slutförs.

 

Renoveringsbidrag kan sökas av föreningar för renovering eller nybygge av föreningslokaler eller idrottsplatser där idrottsaktiviteter utövas regelbundet. Bidraget bör sökas av moderföreningen, bidrag delas inte ut skilt till olika sektioner i föreningen. Kommunen strävar till att stöda olika föreningar varje år.
Ansökningstiden är 31.1 - 18.2.2024. Bidraget erhålls mot redovisning (inklusive kopior av kvitton på utförda åtgärder), som skall lämnas in senast 30.11.2024 eller då projektet slutförs.

 

Kartbidrag kan sökas av aktiva föreningar som förbättrar eller gör nya orienteringskartor för områden inom kommunen.
Ansökningstiden är 31.1 - 18.2.2024. Bidraget erhålls mot redovisning (inklusive kopior av kvitton på utförda åtgärder), som skall lämnas in senast 30.11.2024 eller då projektet tar slut.

 

Bidrag för anpassad motion kan sökas ut för ordnade av anpassad motion. Bidraget kan även delas ut för inköp av redskap som möjliggör fysisk aktivitet för personer med behov av anpassad motion.
Ansökningstiden är 31.1 - 18.2.2024. Bidraget erhålls mot redovisning (inklusive kopior av kvitton på utförda åtgärder), som skall lämnas in senast 30.11.2024 eller då projektet slutförs. Bidraget delas ut av fritidskoordinatorn.

 

Bidrag för ledarutbildning kan sökas av aktiva idrottsföreningar för skolning av egna aktiva tränare och ledare. Bidraget bör sökas av moderföreningen, bidrag delas inte skilt ut till olika sektioner i föreningen. I ansökan skall bifogas kopior på kvitton av kursavgifter och vilka kurser det är frågan om. Bidraget delas ut av fritidskoordinatorn.
Ansökningstiden är 1.10 - 31.10.2024.

 

Anslaget för underhåll av skidspår vid kommunens tre skidcentrum har i regel fördelats lika mellan de tre kommunområdena. Bidraget har utbetalats utan ansökan till moderföreningarna IK Kronan, TUS och IK Myran. Av föreningarna förutsätts att bidraget i sin helhet går till upprätthållande av spåren.
I år fördelas anslaget enligt följande: IK Kronan 7100 €, IK Myran 7100 € och TUS 7100 €.

 

Uppvärmningsbidrag kan sökas av aktiva idrottsföreningar inom kommunen för uppvärmningskostnader av föreningens egna lokaler. I ansökan skall bifogas redovisning jämte elräkningar för perioden 1.7.2023 - 30.6.2024. Bidraget delas ut av fritidskoordinatorn.
Ansökningstiden är 1.10 - 31.10.2024.

 

Bidrag för bränsle till skidspår kan ansökas av privatpersoner eller föreningar, som upprätthåller de mindre skidspåren ute i byarna (ej att förväxlas med moderföreningarnas bidrag för underhåll av skidspår). Bidraget delas ut av fritidskoordinatorn så länge det finns medel kvar att dela ut.
Anhållan/redovisningen (inklusive kopior av kvitton på bränslekostnader) skall lämnas in senast 30.11.2024 till fritidskoordinatorn.

 

Bidrag för underhåll av vandringsleder kan sökas av privatpersoner eller föreningar för material- och bränslekostnader för upprätthållande arbete på någon vandringslederna i kommunen.
Bidraget delas ut av fritidskoordinatorn.
Ansökningstiden är 31.1 – 18.2.2024. Bidraget erhålls mot redovisning (inklusive kopior av kvitton på material- och bränslekostnader) som skall lämnas in senast 30.11.2024.

 

Specialbidrag för simhallskostnader kan ansökas av privatpersoner med en diagnos på en kronisk sjukdom. Bidraget beviljas utifrån en obligatorisk kod, som antecknats på FPA-kortet. I ansökan skall finnas med kopia på FPA-kortet och information om i vilken av nejdens tre simhallar man vill simma i. Bland alla sökande lottas ut 10-gångers kort för en totalsumma på max 900€. 10-gångerskorten kan lösas ut från den simhall som man valt i ansökan. Bidraget delas ut av fritidskoordinatorn.
Ansökningstiden är 31.1 – 18.2.2024.

 

Bidrag för större inköp 
Bidraget kan sökas av föreningar inför större inköp t.ex. av olika maskiner eller andra större investeringar. Bidraget delas inte ut för sportutrustning. Bidraget delas i regel inte ut till samma förening två år i rad. Ansökningstiden är 31.1–18.2.2024. Bidraget erhålls mot redovisning (inklusive kopior av kvitton på utförda åtgärder), som skall lämnas in senast 30.11.2024 eller då projektet tar slut.