Bindningar

 

 

Förtroendevalda och tjänsteinnehavare som innehar ansvarsfulla positioner ska enligt nya kommunallagen (410/2015) lämna en offentlig redogörelse för sina bindningar.

 

 

Förtroendevalda som är skyldiga att redogöra för sina bindningar är:
- kommunstyrelsens ledamöter och ersättare
- ordföranden och vice ordförandena i kommunfullmäktige
- ordföranden och vice ordförande i nämnderna
- ledamöter i organ som sköter uppgifter som avses i markanvändnings- och bygglagen samt ersättarna
- ledamöterna i kommunstyrelsens sektioner samt ersättarna
- ledamöter i sektioner inom organ som sköter uppgifter som avses i markanvändnings- och bygglagen samt ersättarna
- ordföranden och vice ordförande i övriga nämnders sektionerTjänstemän som är skyldiga att lämna en redogörelse är:
- kommundirektören
- föredragande i kommunstyrelsen och nämnder
- föredragande i sektioner som sköter uppgifter som avses i markanvändnings- och bygglagen
- föredragande i övriga nämnders sektioner

 

Redogörelsen ska lämnas inom två månader från det att personen har blivit vald till sitt uppdrag. Personen ska också utan dröjsmål anmäla förändringar i bindningarna.Redogörelsen för bindningarna ska lämnas till revisionsnämnden som övervakar att skyldigheten iakttas och tillkännager redogörelserna för fullmäktige. Revisionsnämnden kan vid behov uppmana den som är skyldig att lämna en redogörelse att lämna en ny redogörelse eller komplettera sin redogörelse.Kommunen ska föra ett offentligt register över bindningarna i det allmänna datanätet, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna. När ett förtroendeuppdrag eller annat uppdrag som omfattas av skyldigheten att lämna en redogörelse upphör ska uppgifterna om personen strykas ur registret och datanätet.

 Vad är en bindning?


Förtroendevalda och tjänsteinnehavare ska redogöra för sina bindningar när det gäller uppgifter i ledningen för eller förtroendeuppdrag i företag och andra sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet.Redogörelser ska också lämnas för betydande förmögenhet och för andra bindningar som kan vara av betydelse vid skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag.

 Sammanställning över bindningar godkända av revisionsnämnden, (uppdaterad 22.8.2023)(pdf, 5.2Mb)

 

Redogörelse för bindningar (pdf, 309 kb)