Bygga på planerat/oplanerat område

 

 

Byggandet styrs av olika lagar, förordningar och bestämmelser men också av de regler som kommunen beslutat om i byggnadsordningen och vad som bestämts i detalj-, general- och strandgeneralplanerna.

 

I samband med att planeringen av byggprojektet börjar är det bra att ta reda på vilka bestämmelser som gäller för er tomt. Om tomten är på oplanerat område, styrs byggandet från kommunens sida via byggnadsordningen.

 

Om tomten är på planerat område, styrs byggandet huvudsakligen av planbestämmelserna.

 

 Vi har tagit i bruk Lupapiste. Lupapiste är en webbaserad tjänst som gör det möjligt för kommuninvånarna att sköta sina tillståndsärenden elektroniskt.

 

I Lupapiste kan man ansöka om tillstånd i olika byggnadsärenden, som bygglov och åtgärdstillstånd samt sköta anmälningsärenden elektroniskt istället för att lämna in handlingarna i pappersformat. Ansökningar och material går elektroniskt direkt in i kommunens system.

 

 

Vilka blanketter behöver du?

  

Vilka blanketter som behöver bifogas tillståndsansökningen beror på byggprojektet. Vid oklarheter kontakta byggnadstillsynen. 

 

- Blankett för ansökan om bygglov, rivningslov, åtgärdstillstånd eller tillstånd för miljöåtgärder eller åtgärdsanmälan.
Inlämnas i ett (1) exemplar

 

- Blankett för att ansöka om rätt att verka som ansvarig arbetsledare.
Inlämnas i två (2) exemplar

 

- Blankett för att meddela grannar om byggprojektet och om att tillståndsansökan är anhängig.
Inlämnas i ett (1) exemplar per granne

 

- RH 1 blankett
Den som ansöker om bygglov fyller i blanketten och returnerar den till kommunens byggnadstillsynsmyndighet.
Inlämnas i ett (1) exemplar

 

 

Beroende på typ av lov som söks kan du även behöva följande:

 

- Huvudritningar i två (2) serier: situationsplan, bottenplan, fasader och skärning
- Energicertifikat i ett (1) exemplar (ny bostadsbyggnad)
- Äganderättshandlingar (lagfart, köpebrev, arrendekontrakt eller annan handling)
- Plan för avloppssystem ifall byggnaden inte kan anslutas till kommunalt avloppssystem

-Tillstånd till väganslutning som ansöks från NTM-centralen. Mera information och elektronisk ansökningsblankett hittas på ntm-centralens sida

 

                      -gäller väganslutningar till landsvägar

                      - OBS! Behandlingstid ca 8 veckor

-Ifall anslutningen byggs till kommunens vägar räcker kontakt med kommunens vägansvarige.

ritning2