Elevvård

Elevvården är ett yrkesövergripande samarbete mellan förskola, skola, hälsovård och socialvård.
Elevvården ska i första hand bestå av förebyggande, gemensam elevvård som stöder hela förskolan. Till elevvårdstjänsterna hör rådgivnings-, kurators- och psykologtjänster, som barnet och vårdnadshavarna ska kunna få inom lagstadgad tid.

 

Elevvårdsgruppen ansvarar för den gemensamma elevvården i förskolan, men tar inte hand om individuella barnärenden. Elevvårdsgruppen arbetar för den allmänna tryggheten och välbefinnandet, samt ansvarar för uppdatering av mobbnings-, säkerhets- och krisplan.

 

Den individuella elevvården sker främst kring pedagogiska frågor, som ett samarbete mellan förskolläraren, specialläraren och vårdnadshavarna. Vid behov sammankallas en expertgrupp, där utomstående experter tillkallas, t.ex. rådgivningspersonal, psykolog, terapeuter, socialarbetare.

 

Elevvård är att främja och upprätthålla barnets goda inlärning, goda fysiska och psykiska hälsa och det sociala välbefinnande samt verksamhet som ökar förutsättningarna för dessa.

 

Inom elevvården är strävan att i ett så tidigt skede som möjligt förebygga, upptäcka, lindra och undanröja hinder för växande och lärande.