Osallistuva budjetointi

 

 

1.2.2024

 

 

Osallistuva budjetointi on toimintatapa, jossa kunnan asukkaat otetaan mukaan päätöksentekoon siitä, kuinka kunnan resursseja voitaisiin käyttää. Osallistuvan budjetoinnin kautta halutaan edistää viihtyvyyden parantamista, hyvinvointia, elämäniloa ja yhteenkuuluvuutta Kruunupyyn kunnassa.  

 

Kunnanhallitus esittää vuosittain sopivaa määrärahaa Osallistuvaan budjetointiin, jonka kunnanvaltuusto hyväksyy marraskuun talousarviokäsittelyssä. Vuodelle 2024 määrärahan suuruus on 20 000 €. Kunnan asukkaat osallistuvat tämän jälkeen vahvistettujen periaatteiden mukaisesti määrärahojen käytön suunnitteluun ja päätöksentekoon.

 

Osallistuva budjetointi koostuu seuraavista vaiheista:

 

1. Ideointivaihe

Kunnan asukkaat saavat kunnan verkkosivuston ja eri some-kanavien kautta tietoa siitä koska ideoiden kerääminen osallistuvan budjetoinnin toteuttamiseen aloitetaan. Tällöin ovat tervetulleita kaikki ideat, jotka voivat tehdä Kruunupyyn kunnasta entistä paremman kunnan meille kaikille ja jotka liittyvät kunnan toimintaan tai kunnan hallinnoimaan kohteeseen.

Idean esittäjän nimeä ei julkaista idean yhteydessä. Yhteystiedot tulee ilmoittaa, jotta arviointiryhmä voi tarvittaessa ottaa yhteyttä lisätietoja varten. Ideoiden tulee olla kunnan saatavilla määrätyllä tavalla helmikuun puoleen väliin mennessä.


Arviointikriteerien mukaisesti toteutettavan idean tulee

  • noudattaa Suomen lakia ja olla Kruunupyyn kunnan arvojen ja strategian mukainen
  • olla kunnan toimivallassa
  • olla toteutettavissa Kruunupyyn kunnassa ja hyödyttää useita ihmisiä
  • olla toteutettavissa osallistuvan budjetoinnin määrärahalla
  • olla suunnattu voittoa tavoittelemattomaan, yleishyödylliseen tarkoitukseen
  • olla toteutettavissa kyseisen vuoden aikana
  • olla voimassa olevan kaavan tai kunnan muiden olemassa olevien päätösten mukainen
  • olla lisäämättä kunnan vuosittain toistuvia kustannuksia merkittävästi

 

Ideajahti alkaa 1.2 ja jatkuu 15.2.2024 saakka. Tämän linkin kautta voit jättää ideasi.

 

 

2. Käsittely

Kunnan arviointiryhmä, joka koostuu johtoryhmästä ja tarvittaessa useammasta viranhaltijasta, työstää määräajan sisällä tulleet ideat selkeiksi ehdotuksiksi. Tehdään alustava kustannuslaskelma, sillä ehdotuksen tulee olla toteutettavissa olemassa olevalla osallistuvan budjetoinnin määrärahalla, ja myös mahdollinen aikataulu laaditaan toteutukselle. Jos on useampia kustannuksiltaan pienempiä ideoita, arviointiryhmä voi yhdistää ne yhdeksi ehdotukseksi. Ideat, jotka eivät täytä arviointikriteereitä, hylätään tässä vaiheessa ja arviointiryhmä valitsee 5 konkreettista ehdotusta, joita kunnan asukkaat voivat äänestää. Jos jokin muista ideoista on toteutettavissa yleisessä talousarviossa, arviointiryhmä voi toteuttaa idean.

 

 

3. Äänestys

Kunnan asukkaat voivat äänestää parhaita ehdotuksia 2 viikon ajan ja äänestyksen tulee olla valmis maaliskuun aikana. Äänestää saavat kunnassa vakituisesti asuvat ja loma-asukkaat. Äänestyslomakkeessa tulee olla kohta, johon henkilö ilmoittaa yhteystietonsa ja hyväksyy henkilötietonsa keruun, jotta voidaan tarkistaa, että henkilö täyttää kriteerit.

 

 

4. Toteutus

Yksi tai useampi ehdotus, joka on saanut eniten ääniä kunnan asukkailta, ja jotka voidaan toteuttaa olemassa olevalla määrärahalla, toteutetaan kyseisen vuoden aikana. Voittava tai voittavat ehdotukset julkaistaan kunnan verkkosivustolla.