Tillståndets giltighetstid och förlängning

 

 

Har byggarbetet som beviljats bygglov inte påbörjats inom tre år eller slutförts inom fem år, förfaller bygglovet.

 

Åtgärdstillstånd, miljöåtgärdstillstånd och rivningslov förfaller ifall byggarbetet inte har färdigställts inom tre år.

 

Kommunens byggnadstillsynsmyndighet kan förlänga tillståndets giltighetstid för påbörjande av arbetet med högst två år, om de rättsliga förutsättningarna för byggandet fortfarande finns.

 

För slutförande av arbetet kan tiderna förlängas med högst tre år åt gången.

 

Ansökan om förlängning kan inte beviljas om giltighetstiden gått ut, utan då måste ny tillstånd sökas.

 

Ansökan om förlängning kan göras genom att skicka e-post till byggnadstillsyn@kronoby.fi

 

Vid beställning bör följande uppgifter finnas med:

- kontakt- och faktureringsuppgifter

- nummer på tillståndet

- vad man ansöker om